Page 4 - Covid-19 Cocuk
P. 4

5 yaş ve altındaki çocuklar:        • Ebeveynlerin yanından hiç ayrılmak istememe
        • Sürekli ağlama ya da ağlamaklı olma
        • Huzursuz, huysuz ve sinirli olma
        • Karın ağrısı ya da baş ağrısı gibi fiziksel şikayetler
        • Yeniden parmak emme ya da geceleri altını ıslatma
        • Aşırı ürkeklik ya da korkuların başlaması (yalnız kalma, karanlık,
         hayaletler vb.)
        • Oyunlarda sürekli salgın hastalığı canlandırma/yaşama
        • Sürekli salgına dair abartılı hikâyeler anlatma
        • Konuşma zorluğu yaşamaya başlama
        • Öfke nöbetleri geçirme ya da saldırganlık davranışları


        0-2 yaş arası bebekler ve küçük çocuklar, dünyada kötü bir şeyin ol-
        makta olduğunu henüz anlayamazlar, ancak anne-baba ve bakıcıları-
        nın üzüntü, stres ve kaygılarını fark ederler. Ebeveynleriyle birlikte ben-
        zer duygular yaşamaya ve göstermeye başlayabilirler. Bu dönemdeki
        çocuklar ayrıca, nedensiz yere ağlama, diğer insanlardan çekinmeye
        başlama, oyuncaklarıyla oynamama ya da önceden keyif aldıkları akti-
        vitelerden uzaklaşma vb. gibi farklı davranışlar sergileyebilirler.

        3-5 yaş arasındaki çocuklar ise bir salgının olduğunu ve etkilerini ge-
        nel olarak anlayabilirler. Ancak, yaşlarına özgü çocuk benmerkezciliği
        ve yüksek hayal gücü nedeniyle, gördüklerini, duyduklarını ve yaşa-
        dıklarını abartma eğiliminde olabilirler ve bu süreçten yoğun bir şekil-
        de etkilenebilirler. Yaşadıkları duyguları tam olarak ifade edemeye-
        bilirler. Salgın haberleri yüzünden çok üzülür ya da kaygı yaşarlarsa,
        değişime uyum sağlamada sorun yaşayabilirler. Kendilerini daha iyi
        hissetmeleri çoğu zaman çevrelerindeki yetişkinlere bağlıdır. Yetiş-
        kinlerin sakin, somut, net, içten tutum ve davranışları arttıkça kendile-
        rini güvende hisseder ve çevrelerine olumlu uyum gösterirler.

                     4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9