Page 3 - Covid-19 Cocuk
P. 3

SALGIN HASTALIK DÖNEMLERİNDE
                        PSİKOLOJİK SAĞLAMLIĞIMIZI KORUMAK


        Zorlu yaşam olayları karşısında çocukların stres ve kaygı tepkileri gös-
        termesi beklendik bir durumdur. Özellikle tüm dünyada yaşanan ko-
        ronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle çocuk ve ergenlerin kendileri,
        aileleri, arkadaşları, sevdikleri ve yakınları için endişe, kaygı, panik ve
        korku yaşaması oldukça olağandır.


        Bu süreçte çocuk ve ergenler, medya, sosyal medya ya da internet
        üzerinden bulaşıcı hastalık salgını ile ilgili haberleri izlemekte, tartış-
        malara kulak misafiri olmakta, alınan önlemleri gözlemlemekte ve ev
        içindeki değişikliklere tanık olmaktadırlar. Dolayısıyla çocuklar da ye-
        tişkinler gibi stres, endişe, korku, şaşkınlık ve üzüntü hissedebilirler.
        Salgının gerçekleştiği yerden uzakta yaşıyor olsalar bile ya da has-
        talanma riskleri hiç yoksa bile çocuklarda stres, kaygı ve hatta panik
        ortaya çıkabilir.

        Gelişimsel özelliklerine bağlı olarak çocuklar kaygı ve strese yetişkin-
        lerden farklı tepkiler verebilirler. Bilişsel (zihinsel) gelişimlerinin de-
        vam etmesi, duygularını yönetmeyi tam anlamıyla henüz bilmemele-
        ri, duygularını söze dökme konusundaki sınırlılıklar ya da yaşıtlarından
        farklı algılanma konusunda duyarlı olmaları nedeniyle çocuklar, ya-
        şadıkları kaygı ve stresi farklı şekillerde yansıtabilirler. Bu nedenle ye-
        tişkinler, çocuk ve ergenlerin ne zaman yardıma ihtiyaçları olduğunu
        anlamakta zorlanabilirler. Aşağıda zorlu yaşam olayları karşısında ço-
        cuk ve ergenlerde görülebilecek ortak stres tepkileri sunulmaktadır.

                      3
   1   2   3   4   5   6   7   8