Genel Müdürlüğümüz > Yetki ve Sorumluluklar

 

Genel Müdürlük Yetki ve Sorumlulukları

 

652 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 11. Maddesi ile Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri;


a) İlgili bakanlıklarla işbirliği içinde, özel eğitim sınıfları, özel eğitim okulları, rehberlik ve araştırma merkezleri, iş okulları ve iş eğitim merkezleri ile aynı seviye ve türdeki benzeri okul ve kurumların yönetimine ve öğrencilerin eğitim ve öğretimine yönelik politikalar belirlemek ve uygulamak.


b) İlgili bakanlıklarla işbirliği içinde, özel eğitim okul ve kurumlarının eğitim ve öğretim programlarını, ders kitaplarını, eğitim araç-gereçlerini hazırlamak veya hazırlatmak ve Talim ve Terbiye Kuruluna sunmak.


c) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak


şeklinde belirlenmiştir.