Eğitim Uygulama Okulu Eğitim Programı

Eğitim Uygulama Okulu Eğitim Programı


 

OKUMA YAZMA DERSİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 

Türkçe öğretiminde ağır düzeyde zihinsel öğrenme yetersizliği olan çocuklar için önemli bir yeri olan Okuma Yazma dersinin genel amacı çocuklara yaşamları boyunca kullanacakları okuma ve yazmanın temel becerilerini kazandırmaktır. Öğretmen bu derste çocukların Türkçe'yi doğru kullanmalarını sağlamak amacıyla düşüncelerini sözlü veya yazılı anlatma fırsatları yaratmalıdır.

Okuma yazmaya hazır olma, çocukların takvim yaşından çok bireysel gelişim ve yeterlilikleriyle ilgilidir. Herhangi bir yetersizliği olmayan çocuklarda okuma yazmaya hazır olma genellikle 6 yaş civarında iken, ağır düzeyde zihinsel öğrenme yetersizliği olan çocuklarda yetersizliğin derecesine göre ileri yaşlara kadar gecikebilmektedir. Öğrenme hızları, yetersizliği olmayan akranlarından daha yavaş olan bu çocuklar diğer çocukların bir yıl içinde öğrendikleri okuma yazma becerilerini daha uzun sürede öğrenmektedirler.

Okuma yazma konusundaki hazır bulunuşluk düzeyi tüm gelişim alanlarında olgunlaşmaya bağlıdır. Okuma yazma becerilerinin kazanılması çocuğun zihinsel, sosyal, duygusal ve fiziksel yönden uygun gelişim basamağına ulaşması ile mümkün olmaktadır.

Ağır düzeyde zihinsel öğrenme yetersizliği olan öğrencinin okuma yazmayı öğrenmiş olması kendine güveninin artmasına ve buna bağlı olarak sosyalleşmesine katkıda bulunur, çevresini genişletir, zihinsel ve motor gelişimine yardımcı olur, yaşamını kolaylaştırır.

Ağır düzeyde zihinsel öğrenme yetersizliği olan çocukların okuma yazma öğretiminde çok daha dikkatli bir hazırlık devresi gerekmektedir. Bu nedenle algının her alanında (görsel, işitsel, dokunsal) eğitim verilmeli ve çocuğun gereksinimlerine uygun yöntemler kullanılmalıdır. Çocuğun tüm yeterlilik ve yetersizlikleri belirlenmeli ve hedefler bu gelişimsel düzey temel alınarak saptanmalıdır. Ağır düzeyde zihinsel öğrenme yetersizliği olan çocukların okuma yazmada gösterecekleri başarıyı, zekâ bölümlerinin ölçüt alındığı gruba göre belirlemek doğru olmaz. Çünkü her çocuk bireysel ve çevresel özellikleriyle belirli bir gruptan çok kendisini temsil etmektedir. Bu nedenle okuma yazma çalışmaları bireysel farklılıklara göre plânlanırken aynı takvim ve zekâ yaşındaki çocukların farklı düzeylerde olduğu her zaman hatırda tutulmalıdır. Burada üzerinde durulması gereken nokta öğrencinin neleri yapamayacağı değil neleri yapabileceğidir.

Türkçe okuma yazma öğretiminde öğrenilen her basamak genellikle bir sonraki basamağın ön koşuludur. Hazırlık basamağının davranışlarını öğrenemeyen bir çocuk, tümce basamağında başarısız olacak, tümce basamağının davranışlarını öğrenemeyen öğrenci de sözcük ve hece basamağında başarısız olacaktır. Bu özelliğin dikkate alınmaması başarısızlığın temel nedenlerinden biri olarak görülebilir.

Okuma yazma dersinde, öğrencilere öncelikle araç gereçler tanıtılmalı, bunları nasıl kullanacağı ayrı ayrı öğretilmelidir. Örneğin; kalemin, çalışma kâğıdının, defterin nasıl tutulacağı; kalemle çalışma kâğıdı ve defter sayfası üzerinde, tebeşirle yazı tahtası üzerinde yazma ve silgi kullanma öğretilmelidir. Bu konularda kazanılması gereken davranışların kısa sürede tam olarak öğrenilmesi beklenmemelidir. Başlangıçta öğrencilere ön bilgilerin ve temel becerilerin kazandırılmasına çalışılmalıdır. Sonra kâğıt üzerinde karalamalar ve serbest çizgi çizme çalışmaları yapmaları sağlanmalıdır. Daha sonra değişik alıştırmalarla yazma yönünün soldan sağa doğru olduğu kavratılmalıdır. Çizgi çalışmaları plânlanırken kolaydan zora, basitten karmaşığa doğru bir sıra izlenmelidir.Tekniğine uygun hazırlanmış alıştırmalarla yukarıdan aşağıya, soldan sağa, eğik ve yuvarlak çizgi çizme çalışmaları yapılmalıdır. Bu çalışmaların amacı öğrencilerin çizgileri büyüklüklerine, açılarına, detaylarına dikkat ederek kopya edebilmeleridir. Bu çalışmalar aynı zamanda öğrencilerin dikkatlerini yönlendirebilmelerine, kâğıdı kullanabilmelerine ve disiplinli çalışmalarına yardımcı olur.
Türkçe okuma yazma öğretiminde çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Bu yöntemlerden bazıları; harf yöntemi, hece yöntemi, sözcük yöntemi, karma yöntem ve çözümleme yöntemidir. Zihinsel öğrenme yetersizliği olan çocukların okuma yazma öğretimine özgü bir yöntem bulunmamakla birlikte, programda, genel eğitimde de kullanılan çözümleme yöntemi esas alınmıştır. Fakat bireysel farklılıklar dikkate alınarak çocukların başarılı olabileceği başka bir yöntem temel alınarak çalışmalar yürütülebilir.

Okuma yazma çalışmalarında çocuklara kazandırılacak tümce ve sözcüklerin onların yaşantıları ile ilişkilendirilmesi bu tümce ve sözcüklerin anlamlı duruma gelmesini kolaylaştırır. Okuma yazma etkinliği her zaman birlikte yürütülmeli, çocukların okumasını öğrendikleri tümce ve sözcükler aynı zamanda onlara yazdırılmalıdır. Çocuklar tümce ve sözcüklerin önce söylenmesini sonra okunmasını daha sonra yazılmasını öğrenmelidir.

Tümcelerde harflerin büyük ve küçük yazılımlarının hepsinin geçmesine dikkat edilmelidir. Önceki tümcelerde verilen sözcüklerin daha sonra gelen tümcelerde tekrar edilmesine özen gösterilmelidir. Tümceler dil bilgisi kurallarına uygun yazılmalıdır. Önemli gün ve haftaların kutlanmasıyla ilgili yazımlarda tümcelerin bu konulara uygun sözcüklerden oluşmasına dikkat edilmelidir.

Yetersizliği olmayan çocuklarda 10-15 fiş tümcesi verildikten sonra sözcük öğretimine geçilebilir. Ancak ağır düzeyde zihinsel öğrenme yetersizliği olan çocukların özellikleri göz önünde bulundurularak daha çok tekrar ya da daha çok fiş tümcesi verilmesine gerek duyulabilir. Sözcük öğretiminde tümceler içinde geçen ve tekrar edilen sözcüklere dikkat çekilmelidir. Aynı sözcükler değişik tümcelerde kullanıldığında çocuklar tanıyorlarsa tümce çözümlemesine geçilebilir.

Hece öğretimine geçmek için çocukların sözcükler içinde geçen ve tekrar edilen birkaç heceyi tanıyor duruma gelmeleri gerekir. Bunun için öğretmenin sözcükleri tanıma sırasında sözcüklerdeki hecelere dikkat çekmesi gerekir. Sözcükler çözümlenirken sözcük tanıma çalışmalarına ve fiş verilmeye devam edilmelidir. Sözcük tanıma sırasında ünlülerin tanıtılması heceye geçişi kolaylaştırır. Ünlüler tanıtılırken, seçilen tümcelerdeki sözcüklerde ünlü tek kalacak biçimde ele alınmalıdır. Daha sonra ünsüzler verilmelidir. Ses evresinde önemli olan harflerin adlarını değil seslerini vermektir.


OKUDUĞUNU ANLAMA

Ağır düzeyde zihinsel öğrenme yetersizliği olan çocuklarda okuma konusunda en çok yetersizlik okunanı anlama boyutunda yoğunlaşmaktadır.

Okuma psikomotor ve bilişsel bir beceridir. Okumanın tam anlamıyla gerçekleşmesi için okunanların doğru seslendirilmesi ve anlaşılması gerekmektedir. Okuma çalışmaları yapılırken seçilen sözcük, tümce ve metinlerin kolay anlaşılabilmesi için öğrencilerin yaşantılarıyla yakından ilgili olmasına dikkat edilmelidir.

ABECE'mizde bulunan tüm harflerin metinlerde gereği kadar tekrarlanmasına özen gösterilmelidir.


Okuduğunu anlama, metni anlamadır. Bunun için metindeki sözcüklerin anlamının bilinmesi gerekir. Metni oluşturan tümce ve paragraflar arasında ilişki kurmak ve doğru anlamları zihinde oluşturmak gerekmektedir. Okuduğunu anlama öğretiminin amacı da bu ilişkileri kurmayı çocuklara öğretmektir. Ayrıca çocuğun okuduğu bir metni anlayıp anlamadığı, o metinle ilgili sorulara yanıt vermesi ya da metni zaman ve olay sırasına uygun bir şekilde anlatması ile değerlendirilebilir. Çocuğun bağımsız olarak okuduğunu anlama becerisini kazanabilmesi için yapılacak öğretimde; ipuçları, pekiştirme, öğrenci katılımı, dönüt ve düzeltme gibi öğretimsel süreçler oldukça önemlidir.

GENEL AMAÇLAR

Bu programı başarıyla tamamlayan her öğrenci;
1. Okuma ve yazma becerisi kazanır.
2. Görüp izledikleri, dinledikleri, okudukları ile ilgili anlama becerisi kazanır.
3. Görüp izlediklerini, dinlediklerini, okuduklarını, incelediklerini, düşündüklerini söz
ya da yazı ile anlatma beceri ve alışkanlığı kazanır.
4. Türkçe'yi doğru kullanır.


ÖZEL AMAÇLAR

1. Yazı araç gereçlerini tanır.
2. Kalemi kuralına uygun olarak tutar.
3. Yazı araç gereçlerini kullanır.
4. Yazı araç gereçlerini temiz ve düzenli kullanmaya özen gösterir.
5. Çizgi çalışmaları yapar.
6. ABECE'mizdeki harfleri kuralına uygun yazma çalışmaları yapar.
7. Tümce okuma çalışmaları yapar.
8. Tümce yazma çalışmaları yapar.
9. Tümceyi sözcüklerine ayırır.
10. Sözcük okuma çalışmaları yapar.
11. Sözcük yazma çalışmaları yapar.
12. Sözcüklerden yeni tümce oluşturur.
13. Sözcüğü hecelerine ayırır.
14. Hece okuma çalışmaları yapar.
15. Hece yazma çalışmaları yapar.
16. Hecelerden yeni sözcük oluşturur.
17. Ses okuma çalışmaları yapar.
18. Ünlüleri kavrar.
19. Ünsüzleri kavrar.
20. Okuma kurallarına uyar.
21. Kuralına uygun metin okuma çalışmaları yapar.
22. Okuduğu metni kavrar.
23. Kendinin ve yakın çevresindeki kişilerin adlarını yazma çalışmaları yapar.
24. Yazım kurallarına uyar.


AMAÇ VE DAVRANIŞLAR
(3., 4., 5., 6., 7. ve 8. Yıl)


İLK OKUMA YAZMAYLA İLGİLİ HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Amaç 1. Yazı araç gereçlerini tanır.
Davranışlar
1. Adı söylenen araç gereci gösterir.
2. Gösterilen araç gerecin adını söyler.

Amaç 2. Kalemi kuralına uygun olarak tutar.
Davranışlar
1. Kalemi alır.
2. Kalemi baş, işaret ve orta parmakları arasına yerleştirir.

Amaç 3. Yazı araç gereçlerini kullanır.
Davranışlar
1. Kalemle karalama yapar.
2. Çubuk, fasulye, makarna gibi araçlarla istenilen şekli yapar.
3. Defterin ortasından sayfanın kenarına doğru silgiyi çekerek siler.
4. Tahta silgisini yukarıdan aşağıya çekerek tahtayı siler.

Amaç 4. Yazı araç gereçlerini temiz ve düzenli kullanmaya özen gösterir.
Davranışlar
1. Çubuk, fasulye ve makarna gibi araçları çalışma sonunda kabına koyar.
2. Defter/kitap sayfalarını kırıştırmadan açar.
3. Kalemin ucu kırıldığında/kütleştiğinde açar.
4. Kalemin ucunu deftere fazla bastırmadan yazar.
5. Silgiyi yanlış yazdığında kullanır.

Amaç 5. Çizgi çalışmaları yapar.
Davranışlar
1. Havada, masada vb. yerde kol ve el hareketleri ile yukarıdan aşağıya dikey
çizgi çizer.
2. Havada, masada vb. yerde kol ve el hareketleri ile soldan sağa yatay çizgi çizer.
3. Havada, masada vb. yerde kol ve el hareketleri ile yukarıdan aşağıya sağa eğik
çizgi çizer.
4. Havada, masada vb. yerde kol ve el hareketleri ile yukarıdan aşağıya sola eğik
çizgi çizer.
5. Havada, masada, vb. yerde kol ve el hareketleri ile sağdan sola doğru açık
eğri çizer.
6. Havada, masada vb. yerde kol ve el hareketleri ile sağdan sola yuvarlak çizgi
çizer.
7. Kâğıda serbest olarak yukarıdan aşağıya dikey çizgi çizer.
8. Kâğıda serbest olarak soldan sağa yatay çizgi çizer.
9. Kâğıda serbest olarak yukarıdan aşağıya sağa eğik çizgi çizer.
10. Kâğıda serbest olarak yukarıdan aşağıya sola eğik çizgi çizer.
11. Kâğıda serbest olarak sağdan sola doğru açık eğri çizer.
12. Kâğıda serbest olarak sağdan sola yuvarlak çizgi çizer.
13. Satır aralığına dikey çizgi çizer.
14. Satır aralığına yatay çizgi çizer.
15. Satır aralığına sağa eğik çizgi çizer.
16. Satır aralığına sola eğik çizgi çizer.
17. Satır aralığına sağdan sola doğru açık eğri çizer.
18. Satır aralığına yuvarlak çizgi çizer.

Amaç 6. ABECE'mizdeki harfleri kuralına uygun yazma çalışmaları yapar.
Davranışlar
1. Havada, masada vb. yerde kol ve el hareketleri ile büyük harfleri yazar.
2. Nesnelerle büyük harfleri yazar.
3. Satır aralığına büyük harfleri yazar.
4. Havada, masada vb. yerde kol ve el hareketleri ile küçük harfleri yazar.
5. Nesnelerle küçük harfleri yazar.
6. Satır aralığına küçük harfleri yazar.


İLK OKUMA YAZMA

Amaç 7. Tümce okuma çalışmaları yapar.
Davranışlar
1. Verilen tümceyi tek başına okur.
2. Verilen tümceyi sınıfla birlikte okur.

Amaç 8. Tümce yazma çalışmaları yapar.
Davranışlar
1. Tümceyi modele bakarak yazar.
2. Söylenen tümceyi yazar.

Amaç 9. Tümceyi sözcüklerine ayırır.
Davranışlar
1. Tümceyi oluşturan sözcükleri gösterir.
2. Tümceyi oluşturan sözcükleri birbirinden ayıracak dikey çizgiler çizer.
3. Tümceyi oluşturan sözcükleri keser.

Amaç 10. Sözcük okuma çalışmaları yapar.
Davranışlar
1. Verilen sözcüğü tek başına okur.
2. Verilen sözcüğü sınıfla birlikte okur.

Amaç 11. Sözcük yazma çalışmaları yapar.
Davranışlar
1. Verilen sözcüğü modele bakarak yazar.
2. Söylenen sözcüğü yazar.

Amaç 12. Sözcüklerden yeni tümce oluşturur.
Davranışlar
1. Sözcükleri anlamlı bir tümce olacak şekilde bir araya getirir.
2. Sözcüklerden oluşturduğu yeni tümceyi okur.
3. Sözcüklerden oluşturduğu yeni tümceyi yazar.

Amaç 13. Sözcüğü hecelerine ayırır.
Davranışlar
1. Sözcüğün hecelerini gösterir.
2. Sözcüğü oluşturan heceleri birbirinden ayıracak dikey çizgiler çizer.
3. Sözcüğü oluşturan heceleri keser.

Amaç 14. Hece okuma çalışmaları yapar.
Davranışlar
1. Verilen heceyi tek başına okur.
2. Verilen heceyi sınıfla birlikte okur.

Amaç 15. Hece yazma çalışmaları yapar.
Davranışlar
1. Verilen heceyi modele bakarak yazar.
2. Söylenen heceyi yazar.

Amaç 16. Hecelerden yeni sözcük oluşturur.
Davranışlar
1. Heceleri anlamlı bir sözcük olacak şekilde bir araya getirir.
2. Hecelerden oluşturduğu yeni sözcüğü okur.
3. Hecelerden oluşturduğu yeni sözcüğü yazar.

Amaç 17. Ses okuma çalışmaları yapar.
Davranışlar
1. Ayrılmış hecelerden yalnız kalan ünlüyü okur.
2. Ayrılmış hecenin sonundaki ünsüzü okur.

Amaç 18. Ünlüleri kavrar.
Davranışlar
1. Sözcük ve hecelerden istenen ünlüyü gösterir.
2. Gösterilen ünlüyü okur.
3. Söylenen ünlüyü yazar.
4. Sözcükteki ünlüleri gösterir.

Amaç 19. Ünsüzleri kavrar.
Davranışlar
1. Sözcük ve hecelerden istenen ünsüzü gösterir.
2. Gösterilen ünsüzü okur.
3. Söylenen ünsüzü yazar.
4. Ünsüzleri hecelerin önüne/arkasına getirerek okur.
5. Ünsüzleri hecelerin önüne/arkasına getirerek yazar.
6. Ünlülerin önüne/arkasına ünsüzleri getirerek okur.
7. Ünlülerin önüne/arkasına ünsüzleri getirerek yazar.


OKUMA

Amaç 20. Okuma kurallarına uyar.
Davranışlar
1. Işığa uygun şekilde oturur.
2. Dik durur.
3. Kitapla göz arasındaki mesafeyi ayarlar.

Amaç 21. Kuralına uygun metin okuma çalışmaları yapar.
Davranışlar
1. Gözü ile takip ederek okur.
2. Sözcükleri tam ve doğru olarak söyler.
3. Tümcenin anlamına uygun tonlama ve vurgulamalara dikkat ederek okur.
4. Noktalama işaretlerine uygun duraklar.


Amaç 22. Okuduğu metni kavrar.
Davranışlar
1. Metindeki kahramanları söyler.
2. Metindeki olayın geçtiği yeri söyler.
3. Metindeki olayın geçtiği zamanı söyler.
4. Metindeki sonucu söyler.
5. Metindeki olayları sırasına göre anlatır.


YAZMA

Amaç 23. Kendinin ve yakın çevresindeki kişilerin adlarını yazma çalışmaları
yapar.
Davranışlar
1. Adını soyadını yazar.
2. Öğretmeninin adını soyadını yazar.
3. Sınıf arkadaşlarının adlarını yazar.
4. Aile bireylerinin adlarını soyadlarını yazar.

Amaç 24. Yazım kurallarına uyar.
Davranışlar
1. Tümceye büyük harfle başlar.
2. Özel isimlerin ilk harfini büyük yazar.
3. Tümcenin bitimine "nokta" koyar.
4. Satır sonuna sığmayan sözcükleri uygun hecenin sonuna "kesme işareti" (-)
koyarak yazar.

KONULAR


İLK OKUMA YAZMAYLA İLGİLİ HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

A. Yazı Araç Gereçlerinin Tanıtımı
B. Yazı Araç Gereçlerinin Kullanımı
C. Çizgi Çalışmaları
Ç. Harflerin Yazılması


İLK OKUMA YAZMA

A. Tümce
1. Tümce okunması
2. Tümce yazılması

B. Sözcük
1. Sözcük okunması
2. Sözcük yazılması

C. Hece
1. Hece okunması
2. Hece yazılması

Ç. Sesler
1. Ünlüler
2. Ünsüzler


OKUMA

A. Okuma ile İlgili Kurallar
B. Metin Okunması


YAZMA

A. Kendinin ve Yakın Çevresindeki Kişilerin Adlarının Yazılması
B. Yazım Kuralları


ÖRNEK İŞLENİŞ


Açıklama

Programda yer alan amaç ve davranışların öğretimi için öğrencilerin performansı önceden belirlenir. Becerilerde performans düzeyi belirlenirken öğrencinin, becerinin her bir basamağını bağımsız olarak gerçekleştirip gerçekleştiremediğine ya da hangi ipucu verildiğinde gerçekleştirebildiğine bakılır ve performans kayıt tablosuna kaydedilir. Performans belirlenmesi için yapılan çalışma ve buna ilişkin hazırlanan kayıt tablosu günlük plân formatı dışındadır.


PERFORMANS KAYIT TABLOSU


Dersin Adı : Okuma Yazma
Süre : 40 dakika
Konunun Adı : Harflerin Yazılması
Yöntem ve Teknikler : Tüm Beceri
Öğretim Materyalleri : Boya kalemleri, çalışma kâğıtları.


1. Çalışma Kâğıdı

2. Çalışma Kâğıdı

Amaç: ABECE'mizdeki harfleri kuralına uygun yazma çalışmaları yapar.
Davranışlar
1. Satır aralığına büyük harfleri (L) yazar.

Çocukların önceden belirlenmiş performansları dikkate alınarak bu derste kazandırılması gereken davranışlar çocukların adları belirtilerek yeniden yazılır.

Beceri öğretim sürecinde kullanılan ipuçları sistemli bir şekilde geri çekilmelidir. Çocukların beceriyi bağımsız olarak yapabilmeleri (ipuçlarının geri çekilmesi) birden fazla oturum yapılmasını gerektirebilir. Bu nedenle aşağıda ilk iki oturumun öğretim sürecine yer verilmiştir.


I. OTURUM

Can : 2.a. Tam sözel ipucu verildiğinde kalemi harfin başlangıç noktasına
koyar.
b. Tam sözel ipucu verildiğinde kesik çizgilerin üzerinden yukarıdan
aşağıya doğru dik çizgi çizer.
c. Tam sözel ipucu verildiğinde kesik çizgilerin üzerinden dik çizginin
bittiği noktadan sağa doğru yatay çizgi çizer.
Canan, Cem : 3.a. Bağımsız olarak kalemi harfin başlangıç noktasına koyuyor.
b. Tam sözel ipucu verildiğinde satır aralığına yukarıdan aşağıya
doğru dik çizgi çizer.
c. Tam sözel ipucu verildiğinde dik çizginin bittiği noktadan sağa
doğru yatay çizgi çizer.

II. OTURUM
Can : 2.a. Yarım sözel ipucu verildiğinde kalemi harfin başlangıç noktasına
koyar.
b. Yarım sözel ipucu verildiğinde kesik çizgilerin üzerinden
yukarıdan aşağıya doğru dik çizgi çizer.
c. Yarım sözel ipucu verildiğinde kesik çizgilerin üzerinden dik
çizginin bittiği noktadan sağa doğru yatay çizgi çizer.
Canan, Cem : 3.a. Bağımsız olarak kalemi harfin başlangıç noktasına koyuyor.
b. Yarım sözel ipucu verildiğinde satır aralığına yukarıdan aşağıya
doğru dik çizgi çizer.
c. Yarım sözel ipucu verildiğinde dik çizginin bittiği noktadan sağa
doğru yatay çizgi çizer.


DERS ÖNCESİ HAZIRLIK

Öğretmen masaları yarım ay şeklinde düzenleyerek çalışma ortamını hazırlar. Öğretim sırasında öğrencileri daha iyi kontrol edebilmek için hangi öğrencinin hangi masaya oturması gerektiğini belirler (Performansları aynı olan Canan ve Cem yan yana, Can da Cem'in yanına). Öğretim sırasında kullanacağı çalışma kâğıtlarını ve boya kalemlerini kendi masasının üzerine koyar. Ders sırasında kullanacağı pekiştireçleri belirler.


DERSE GİRİŞ

Öğretmen, öğrencileri belirlediği oturma düzenine göre oturtur. Daha sonra öğrencilere "Şimdi sizlere çalışma kâğıtları ve boya kalemleri vereceğim. Harf çizme çalışması yapacağız. Ancak ben dur dediğimde duracaksınız, bekle dediğimde bekleyeceksiniz, devam et dediğimde devam edeceksiniz" der.

Can'a 1. çalışma kâğıdını, Cem ve Canan'a 2. çalışma kâğıdını verir. Sonra Canan'ı yanına çağırır ve boya kalemlerini dağıtmasını, sonra yerine oturmasını söyler.


DERSİ SUNMA

Öğretmen, Can'ın yanına giderek "Kesik çizgilerin üzerinden çiz." ana yönergesini verdikten hemen sonra "Kalemi harfin başlangıç noktasına koy." diyerek tam sözel ipucu verir. Can kalemi harfin başlangıç noktasına koyduğunda bu tepkisini pekiştirir. Can'a "Şimdi bekle." diyerek, Cem ve Canan'ın yanına gider onlara "Başlangıç noktası belirtilen harfi satır aralığına çizin." ana yönergesini verir. Cem ve Canan bağımsız olarak kalemi harfin başlangıç noktasına koyduklarında bu tepkilerini pekiştirir ve hemen "Satır aralığına yukarıdan aşağıya doğru dik çizgi çizin." diyerek tam sözel ipucu verir. Öğretmen Cem ile Canan'ın doğru tepkilerini pekiştirir ve "Şimdi bekleyin." diyerek Can'ın yanına gider. Can'a "Kesik çizgilerin üzerinden yukarıdan aşağıya doğru dik çizgi çiz." diyerek tam sözel ipucu verir. Can kesik çizgilerin üzerinden, yukarıdan aşağıya doğru dik çizgi çizdiğinde bu tepkisini pekiştirir. Can'a yine beklemesini söyleyerek Cem ve Canan'ın yanına gider. Öğretmen Cem ve Canan'a "Dik çizginin bittiği noktadan sağa doğru yatay çizgi çizin." diyerek tam sözel ipucu verir. Cem ve Canan dik çizginin bittiği noktadan sağa doğru yatay çizgi çizdiklerinde bu tepkilerini pekiştirir. Cem ve Canan'a beklemelerini söyleyip, Can'a "Kesik çizgilerin üzerinden dik çizginin bittiği noktadan sağa doğru yatay çizgi çiz." diyerek tam sözel ipucu verir. Can'ın tepkisini pekiştirir.

Öğretmen II. oturuma geçerek öğrencilerle çalışmaya devam eder. Can'a "Kesik çizgilerin üzerinden çiz." ana yönergesini verdikten sonra "Kalemi koy." diyerek yarım sözel ipucu verir. Can kalemi harfin başlangıç noktasına koyduğunda bu tepkisini pekiştirir. Can'a "Şimdi bekle." diyerek, Cem ve Canan'ın yanına gider. Onlara "Başlangıç noktası belirtilen harfi satır aralığına çizin." ana yönergesini verir. Cem ve Canan bağımsız olarak kalemi harfin başlangıç noktasına koyduklarında bu tepkilerini pekiştirir. Sonra "Satır aralığına dik çizgi çizin." diyerek yarım sözel ipucu verir. Cem ve Canan satır aralığına dik çizgi çizdiklerinde bu tepkilerini pekiştirir. Cem ve Canan'a beklemelerini söyler. Öğretmen Can'a "Kesik çizgilerin üzerinden dik çizgi çiz." diyerek yarım sözel ipucu verir. Can kesik çizgilerin üzerinden dik çizgi çizdiğinde bu tepkisini pekiştirir. Can'a beklemesini söyler. Öğretmen daha sonra Cem ve Canan'a "Dik çizginin bittiği noktadan yatay çizgi çizin." diyerek yarım sözel ipucu verir. Cem ve Canan'ın doğru tepkilerini pekiştirir. Cem ve Canan'a "Aferin size, çok dikkatli çalıştınız. Şimdi kalemlerinizi bırakın." der. Öğretmen Can'a "Kesik çizgilerin üzerinden yatay çizgi çiz." diyerek yarım sözel ipucu verir. Can da çalışmasını tamamladığında bu tepkisini de pekiştirir ve dersin sunumunu tamamlar.


DEĞERLENDİRME

Öğretmen öğretim sonunda öğrencilerin, becerinin her bir basamağını bağımsız yapıp yapamadıklarını ya da hangi ipucuyla yapabildiklerini kaydeder. Öğrenciler beceriyi bağımsız olarak yapabilir duruma gelene kadar diğer ders saatlerinde de bu beceriyi çalışmaya devam eder.